...

Investera och Analysera SaaS bolag 2024

Av Anton | Publicerad 21 Januari 2024 | Guide

På börsen flyger ofta begreppet ”SaaS” runt kring bolag som har rusat med aktiepriset. Många erfarna investeraer pratar om det som en av de bästa affärsmodellerna men vad är egenligen SaaS och borde man investera i sådana företag.

Vad är ett SaaS bolag?

SaaS står för ”Software as a service” eller ”Mjukvara som tjänst” på svenska och betyder att företag säljer mjukvara genom en prenumerationsmodell. Istället för att göra mjukvaran nedladdningsbar, använder man molnet för att underlätta för de som abonerar, samtidigt som det blir en bättre affärsmodell för SaaS bolaget.

 

Ett väldigt känt SaaS bolag är Microsoft med deras Office-paket. Tidigare har de varit en engångbetalning, men i dagsläget får användaren betala månadsvis eller årsvis och får sedan tillgång till mjukvaran över nätet.

Varför ska man investera i SaaS bolag?

1. Tillväxt. Eftersom mjukvara är den enda produkt som ett SaaS bolag har, blir det otroligt lätt att växa företaget. Mjukvara kräver otroligt lite kapital för att produkten ska fungera, enbart små underhållsarbeten och uppehållning av drift. Det gör att bruttomarginalen blir hög (75 – 90%) och eftersom bruttomarginalen är så hög kan pengarna användas på andra vägar som hjälper företaget växa, t.ex. marknadsföring. Företag med en lägre bruttomarginal måste istället spara pengar för att vara på rätt sida av 0:an.

2. Affärsmodell. SaaS bolag använder en prenumerationsbaserad affärsmodell som innebär att de får in betalningar månadsvis. Det är positivt av flera anledningar. För det första blir det lättare för verksamheten att planera för framtiden och olika risker. För det andra, blir SaaS bolaget mindre utsatt för marknads volatilitet eftersom de har en månadskostnad, som är mycket mindre än en engångskostnad.

3. Internationell expansion. Mjukvara består endast av ettor och nollor och för att få tillgång behövs endast en uppkoppling till nätet. Det betyder att vem som helst som har en dator eller mobil kan använda programvaran vilket även innebär att SaaS bolag kan sälja över hela världen. Den möjliga marknaden blir enormt mycket större än ett företag med fysisk produkt.

Varför borde man inte investera i SaaS bolag?

1. Hög värdering. Enligt Dealroom var 47% av alla ”Unicorns” (privatägda företag vars värde överstiger 1 miljard USD) SaaS bolag. För en investerare är det otroligt intressant men alla små SaaS bolag för ”tänk om det är nästa unicorn som stiger med flera 1000% på börsen”. Värderingarna på SaaS bolag kan därför gå överstyr, med P/E tal på uppemot 100 och negativa kassaflöden. Det är otroligt att man gör en objektiv bedömning av företaget utan att påverkas av all hajp och sedan förhåller sig till sin analys.

2. Konkurrens. På samma sätt som med investerare hoppas entreprenörer att de får starta nästa företag som blir en ”unicorn”. Resultatet blir att flera tusen entreprenörer försöker sig på ett SaaS bolag vilket leder till att konkurrensen blir enorm på nästintill varje marknads. Oavsett vilken marknad ett SaaS bolag verkar på kommer det finnas konkurrenter, och ofta uppemot 10 – 20 st. Det krävs enorma resurser för att vinna över konkurrenter, vilket kan förstöra tillväxt eller kassaflöden.

3. Produkt och marknad. Enligt en färskanalys av userpilot går 90% av alla SaaS startups i konkurs. Det är en enorm andel, endast en av 10 företag överlever. Oftast beror det på produkter som det inte finns någon marknad för, eller generellt dåliga produkter. Det gör att som investerare måste man vara absolut säker på att mjukvaran som ett SaaS bolag erbjuder faktiskt kommer generera pengar och att det finns en marknad för produkten. Utan detta finns det stor risk att dina pengar försvinner.

Analysera ett bolag inom SaaS

Trots att bolagen inom SaaS är lite speciella är de fortfarande helt vanliga företag med människor som driver bolagen framåt. Därför är det otroligt viktigt att man som investerare fortfarande analyserar ledningen, styrelsen, strategin och alla andra faktorer som är samma oavsett vilken bransch. Ifall ett SaaS bolag presterar otroligt bra med ökande omsättning och ARR (annual reacuring revenue) men har en otroligt dålig ledning är det oundviktligt att företaget kommer gå under.

KPI:er för SaaS

Ifall företagets ledning, styrelse och andra faktorer ser bra ut är det dags att utforksa de specifika nyckeltal/kpi:er som finns för företag inom SaaS branschen. Många SaaS – bolag undviker att publicera vissa av nyckeltalen, vilket leder till att det blir svårare som investerare att få en korrekt bild av företaget. Trots detta brukar det ända finnas några nyckeltal att utgå ifrån och då är det viktigt att veta vad de betyder för att få rätt uppfattning av bolaget.

1. ARR och MRR. ARR står för Annual Reacuring Revenue och MRR för Monthly Reacuring Revenue. Enkelt uttryckt förklarar ARR de återkommande intäkterna under ett år från kundernas kontrakt medan MRR förklarar de månatliga intäkterna. Tänk dig att ett företag har 200 kunder varav varje kund betalar 1000kr kvartalsvis. Då blir ARR: (200 * 1000) * 4 = 800 000kr. MRR blir årliga återkommande intäkterna delat med 12: 800 000/12 = 66 666kr. 

2. Omsättnings churn och Kund churn. Churn förklarar antalet förlorade kunder eller omsättning per utsatt tid, oftast en månad. Tänk dig att ett företag förlorar 1 kund av deras 100 kunder som de hade i början av månaden, då blir churnen 1%. Omsättnings churnen fungerar likadant fast med förlorad omsättning. Ifall churnen blir för stor (4 – 7%) kan det leda SaaS bolaget i konkurs, därför är det viktigt att nyckeltalet förblir lågt. Många företag väljer att hålla Churn privat pga den stora betydelsen av den.

3. ARPU/ARPC. Står för ”Average Revenue per Unit” eller ”Average Revenue per Customer” och förklarar helt enkelt omsättningen per kund/användare (omsättning/antalet kunder). Detta ger en god bild i vilken pris kategori ett SaaS bolag verkar inom och hur prisstrategin utvecklar sig över tid. Bättre pris strategi utan negativ påverkan på ARR eller omsättning kan leda till ökad tillväxt.

4. CAC. Står för Customer Accasition Cost, den totala kostnaden för att hitta en kund och sedan få sålt ett kontrakt till dem. Detta inkluderar marknadsföringskostnade och säljkostnader. Nyckeltalet ger en god blick ifall företaget är effektivt med att få fler kunder att få nya kunder eller om det ruinerar dem. Formeln är: Försäljningskostnader + marknadsföringskostnade/antalet nya kunder.  

5. Rule of 40. Många investerare använder en regel när det kommer till att analysera SaaS bolag som kallas för ”Rule of 40”. Det innebär att summan av omsättningtillväxten (elelr ARR) + vinstmarginalen är större. Exempel: ett företag växer med 30% per år men har bara en vinstmarginal på 12%. Summan av de båda blir då 42 vilket fortfarande gör det till en attraktiv investering enligt många erfarna investerare. Kom ihåg att göra din egen analys!

Sammanfattning

Det finns flera anledningar till varför man ska investera i SaaS bolag men det finns samtidigt flera nackdelar och risker, som med allt på aktiemarknaden. Det är varje investerares egna ansvar att göra en djupgående analys av ett företag för att bedöma ifall det är värt att investera i, eftersom varje bolag är annorlunda. Genom bättre kunskap, och mer specifik, minimeras risken att man missar en uppenbar nackdel eller risk inom företaget. Inom SaaS bolag är det därför viktigt att hålla koll på vad nyckeltal ovan betyder för att inte missuppfatta kvartalsrapporterna och livesändningar av bolagets ledning.

Rulla till toppen
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.